STATUT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 sierpnia 2010 16:01

STATUT

Stowarzyszenia ,,Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu, zwane dalej ,,Stowarzyszeniem”, nosi nazwę Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, może także używać nazwy Stowarzyszenie UFIS.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póżn. zm.)  i posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Referatu Kultury Urzędu Gminy Ulan- Majorat położony w Ulanie – Majoracie 51.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1)           aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;

2)           rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za lokalne środowisko oraz podejmowane w nim działania;

3)           budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej;

4)           promowanie gminy i jej mieszkańców;

5)           wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego gminy;

6)           podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie kultury, oświaty i wychowania;

7)           prowadzenie szkół niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

8)           prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

9)           organizowanie i prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych;

10)      prowadzenie szkół językowych;

11)      inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu i narkomanii;

12)      podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;

13)      pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;

14)      udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży  i dorosłych oraz w imprezach kulturalnych, sportowych i religijnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

15)      promowanie zdrowego trybu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku;

16)      integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17)      ochrona dóbr kultury oraz podtrzymywanie  tradycji regionalnych i narodowych;

18)      ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz działania ekologiczne;

19)      podejmowanie innnych działań społecznie użytecznych;

20)      prowadzenie zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci rolników;

21)  organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia dla rolników i członków ich rodzin;

22) współorganizacja gminnych imprez plenerowych m.in. Święto plonów, dni sołectw, rajdy rowerowe, konkursy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie;

23)  prowadzenie działalności w zakresie organizacji różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin rolników;

24) organizacja szkoleń;

25) prowadzenie zespołów tanecznych i wokalnych.


§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)           kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia kulturalnego i społecznego;

2)           organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, koncertów, pokazów itp.;

3)           zakładanie i prowadzenie szkół niepublicznych;

4)           organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, prelekcji, szkoleń i kursów językowych;

5)           tworzenie grup artystycznych, rękodzieła artystycznego oraz profilaktyki prozdrowotnej;

6)           organizowanie szkoleń i kursów przysposabiających do pracy w zawodzie;

7)           doradztwo prawne i zawodowe;

8)           działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy;

9)           organizowanie spotkań , wycieczek i wymiany międzynarodowej;

10)      opracowywanie i wydawanie publikacji oraz materiałów informacyjnych;

11)      współpracę ze szkołami, organizacjami i instytucjami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia;

12)      integrowanie różnych grup środowiskowych na terenie gminy;

13)      prowadzenie ognisk, klubów, świetlic itp.;

14)      prowadzenie ośrodków informacyjnych, szkoleniowych i doradczych obejmujących zakres określony w celach statutowych;

15)      współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele;

16)      pozyskiwanie źródeł na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

17)      prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej cele Stowarzyszenia;

18)      organizowanie różnych form pomocy, w tym charytatywnej, na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

19)      współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

 

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania.
 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną.
 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w tej sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 10

Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

 

§ 11

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1)     wystąpienia;

2)     skreślenia z listy;

3)     wykluczenia;

4)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

5)     rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia.

 

§ 12

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 

§ 13

Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok.

§ 14

Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu  podjętej w następstwie rażącego nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie  § 13 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na podstawie § 14 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.
 3. Odwołanie Powinno być złożone na piśmie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)     czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

2)     uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia;

3)     zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4)     korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)     postępowania zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;

2)     aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

3)     propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków;

4)     dbania o mienie Stowarzyszenia;

5)     regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)     udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;

2)     zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek:

1)     wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku;

2)     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)     regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 20

 1. Organami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków;

2)     Zarząd;

3)     Komisja Rewizyjna.

 1. Wybory Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. Kadencja pochodzących z wyboru organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Uchwały organów Stowarzyszenia podpisują przewodniczący obrad.

 

§ 21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni;

2)     z głosem doradczym- członkowie wspierający.

 

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy

2)     na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)     na pisemny wniosek 1/ 3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia, spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i § 33 ust. 1.

 

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)     ustalanie  kierunków i programu działania Stowarzyszenia;

2)     uchwalanie statutu i jego zmian

3)     uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;

4)     wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5)     ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6)     decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;

7)     uchwalanie wysokości składek członkowskich;

8)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

9)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

12) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków, a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1)     realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;

2)     określenie szczegółowych kierunków działania;

3)     gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia;

4)     zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

5)     podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;

6)     uchwalanie wzoru pieczęci oraz wzoru odznaki Stowarzyszenia;

7)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

8)     uchwalanie planu pracy Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją;

9)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz ustalanie porządku jego obrad;

10) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy oraz sprawozdania z wykonania budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków;

11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

12) ustalanie sposobu płacenia składek członkowskich;

13) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.

 

§ 26

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
 7. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić co najmniej dwóch członków Zarządu.
 8. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zarządu powiadamia członków Zarządu Prezes lub upoważniony członek Zarządu w przyjęty zwyczajowo sposób co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

2)     występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,

3)     przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,

4)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

5)     występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.

 

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 3. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.
 2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

1)     składek członkowskich;

2)     darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji;

3)     wpływów z działalności statutowej;

4)     wpływów z działalności gospodarczej;

5)     dochodów z ofiarności publicznej.

 1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub nie zabezpiecza majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,, osobami bliskimi’’.
 2. Majątek stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Stowarzyszenie nie dokonuje zakupów, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów oraz ich osoby bliskie.
 5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia powinny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na to konto.
 6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32

 1. Do składania oświadczeń woli, we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszeniach zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes oraz jeden z członków Zarządu działający łącznie.
 2. Jeżeli stroną umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy, na mocy której świadczącym usługi lub pracę na rzecz Stowarzyszenia za wynagrodzeniem jest Prezes Stowarzyszenia, umowy te podpisuje Wiceprezes.
 3. Zgodność z oryginałem pism i dokumentów stwierdza Prezes lub inny upoważniony przez Zarząd członek Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu  lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

 

Niniejszym Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 5 lutego 2008 r. i zmieniony przez Walne Zebranie Członków w dniu 22 października 2008 r., 1 marca, 31 maja 2019 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia:

Eulalia Mikołajuk – Prezes

Magdalena Domańska- Wiceprezes

Poprawiony: sobota, 07 września 2019 15:08
 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com